Protestants-Evangelische Godsdienst

Protestants-Evangelische Godsdienst

De levensbeschouwelijke vakken werken aan de ontwikkeling van de leerling tot een volwassen en gelukkige persoonlijkheid.

Aangepast aan hun ontwikkeling en leeftijd maken kinderen  in de lessen protestantsevangelische godsdienst (PEGO) kennis met de rijkdom van de Bijbel.   Op een activerende en creatieve wijze verwerken we de inhoud van de Bijbel en brengen die in verband met thema’s die voor hun ontwikkeling belangrijk zijn.  De ervaringswereld van kinderen   krijgt in relatie met de Bijbel de nodige aandacht. Kinderen  ontwikkelen hun persoonlijkheid bij hun groei naar volwassenheid door in de lessen na te denken  over levens- en zingevingsvragen, ethiek en het maatschappelijk leven.    Kinderen ontdekken in de lessen de eigenheid van het christelijke geloof,  zoals het beleefd wordt in de  veelheid van protestants-evangelische kerken, en ze leren omgaan met de grote diversiteit in de samenleving om hen heen.   Het PEGO wil bijdragen tot het welbevinden, de  identiteitsontwikkeling en het maatschappelijk functioneren van kinderen en jongeren.

 

Pego heeft een eigen gezellig klasje  waar kinderen zich welkom voelen en met aandacht, oprecht warm onthaald worden.  De leerkracht staat dichtbij de leerlingen en hun leefwereld. Wij zien uw kinderen groeien en  evolueren van 6 tot 12 jaar.   In onze lessen vormt de Bijbel de  basis.

De leerlingen reiken bouwstenen aan, die een stevige basis kunnen vormen voor de Christelijke levensbeschouwing van uw kind.

Christelijke normen en waarden worden toegelicht en aangebracht op verschillende creatieve manieren.

 

Door de doorgaans kleine klasgroepjes  is er aandacht en tijd voor specifieke vragen en interesses vanuit de kinderen zelf. Dat wordt ook aangemoedigd. We nodigen uit tot kritisch denken en vragen. Nadenken over het geloof en de aangereikte Bijbelverhalen vinden we belangrijk.